TULIP Center Martin
Do školy s Tulipom!

Nakúp od 15. augusta v Tulipe minimálne za 20€ a vyhraj školskú výbavu za 200€ a ďalšie ceny!

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže

Do školy s Tulipom

 

1. Organizátor súťaže

Spotrebiteľskú súťaž „Do školy s Tulipom“ organizuje spoločnosť  Runica Slovakia s.r.o. so  sídlom  na  Pestovateľskej 13,  821  04  Bratislava,  IČO:  36 421 031,  IČ DPH: SK2021850039, (ďalej len „organizátor“).

 Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami súťaže (ďalej len „pravidlá“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej  účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

 

2. Podmienky účasti v spotrebiteľskej súťaži

Súťaže  sa  môžu  zúčastniť fyzické  osoby,  ktoré  majú  spôsobilosť na  právne  úkony v plnom  rozsahu.  Súťaže  sa  nemôžu  zúčastniť osoby,  ktoré    v dodávateľskoodberateľskom  obchodnoprávnom  vzťahu  k prevádzkovateľovi, ďalej  osoby v pracovnoprávnom  alebo  inom  obdobnom  vzťahu  (napr.  osoby  pôsobiace  ako štatutárne  orgány)  k organizátorovi  alebo  k sprostredkovateľovi  poverenému zaistením tejto súťaže alebo k spoločnostiam, ktoré sa na súťaži akýmkoľvek iným spôsobom  podieľajú  ,  a ďalej  blízke  osoby  všetkých  vyššie  uvedených  osôb  (v zmysle  §  116  zákona  č.  40/1964  Zb.  Občiansky  zákonník,  v znení  neskorších predpisov).

Súťaže sa nemôžu zúčastňovať taktiež zamestnanci jednotlivých obchodných prevádzok v OC Tulip Martin.

 

3. Trvanie spotrebiteľskej súťaže

Spotrebiteľská  súťaž  sa  začína  15.8.2019 a končí  sa  o 16.00  hod.  15.9.2019  podľa týchto pravidiel.

 

4. Podmienky súťaže

Do  súťaže  bude  zaradený  každý  účastník,  ktorý  v čase  trvania  súťaže  pri  nákupe v hodnote  minimálne  20,-  EUR  v akejkoľvek  prevádzke  nachádzajúcej  sa v obchodnom centre Tulip Martin, adresa: Pltníky 2, Martin (ďalej len „OC Tulip“)  vhodí  platný  kupón,  ako  je  definovaný  nižšie,  do  žrebovacej  urny, umiestnenej  na  viditeľnom  mieste  na  pasáži v OC Tulip.

Do žrebovania  o  ceny  budú  zaradené  iba  kompletne,  riadne  a  správne  vyplnené kupóny, ktoré budú obsahovať okrem údajov účastníka (meno a priezvisko, adresa, telefónne  číslo,  e-mailová  adresa  a podpis  účastníka)  aj  názov  predajne  OC Tulip, v ktorej bol počas trvania súťaže vystavený pokladničný blok a číslo tohto pokladničného bloku s nominálnou hodnotou minimálne 2O,- EUR. Vyplnené kupóny je potrebné nechať označiť pečiatkou predajne.

Súťaž končí 15.9.2019 o 16. hod. Žrebovanie výhier sa uskutoční 16.92019 o 10:00 hod. na  základe  náhodného  zlosovania.

Meno výhercu bude po žrebovaní oznámené na internetovej stránke www.tulip.sk a na facebooku https://www.facebook.com/obchodne.centrum.TULIP/.

 

5. Výhry

Výhrou  je:

1x výbava do školy za 200,-  EUR  v hotovosti,  viazaných  na  nákup  v OC Tulip Martin (ďalej  len  „výhry“)

1x poukážka v hodnote 50€

2x poukážka v hodnote 20€

1x poukážka v hodnote 10€

Výhry môžu byť uplatnené  na  nákup  v OC Tulip Martin  iba  za  podmienok  stanovených  v bode  6 nižšie.

 

6. Postup pri žrebovaní a odovzdávaní výhier

Pri žrebovaní výhier sa žrebujú výhry ktoré budú  použité  na  nákup  v OC Tulip Martin.  O výhry  je  nutné  sa prihlásiť  do 48 hodín od uskutočnenia žrebovania.  Meno výhercu bude  po žrebovaní oznámené na internetovej stránke www.tulip.sk a na facebooku https://www.facebook.com/obchodne.centrum.TULIP/. Pokiaľ sa  vyžrebovaný  výherca  výhry  neprihlási do  48 hodín od vyžrebovania výhercu výhry, žrebuje sa ďalší výherca výhry.

Podmienky  výhry:  Vyžrebovaný  výherca  výhry,  ktorý  si  ju  osobne preberie na správe centra, má možnosť použiť výhru na nákup v predajniach OC Tulip Martin Výherca  výhry „výbava do školy za 200€“  získava výhru  v hotovosti.  Hotovosť, ktorú výherca získa,  nie  je  možné  použiť v prevádzkach potravín a bánk. Pokyny  na  nákup  konkrétneho tovaru osobám oprávneným nakladať s výhrou podľa predchádzajúcej vety je oprávnený dávať výlučne výherca výhry spolu s blízkymi osobami v jeho sprievode.

 

7. Zodpovednosť organizátorov súťaže

Na  výhry  zo  súťaže  nevzniká  právny  nárok.  Výherca  môže  výhru  postúpiť na  inú osobu iba so súhlasom organizátora súťaže. Organizátor  súťaže  nie  je  zodpovední  za  prípadnú  stratu, poškodenie  či  zničenie  výhry  alebo  nesprávne  doručenie  výhry  spôsobené nepresnou poštovou adresou alebo poštovou prepravou na adresu výhercu. Zásielky sú  počas  poštovej  prepravy  kryté  v rámci  podacích  podmienok  a platného reklamačného poriadku Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby.

 

8. Dane

Podľa zákona o dani z príjmov  č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúcej výšku 350 EUR nepodliehajú zdaneniu.

 

9. Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž.

V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné.

Ak  sa  organizátor  súťaže  dozvie,  že  výherca  na  účely  súťaže  poskytol  nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Účastník  zároveň súhlasí,  aby  mu  organizátor  zasielal  informačné  a propagačné materiály,  prípadne  ho  kontaktoval  za  účelom  poskytnutia  informácií  o  jeho

produktoch alebo za účelom iných reklamných a propagačných aktivít. Účastník má právo písomne odmietnuť poskytovanie týchto materiálov a informácií.

 

10. Osobné údaje a osobnostné práva

Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súťaže podpísaný na platnom kupóne (ďalej  len  „dotknutá  osoba“)  svoj  bezvýhradný  súhlas  na  použitie  a spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž, v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefónne  číslo a e-mailová adresa, na marketingové účely organizátora súťaže a ich poskytnutie  je  dobrovoľné,  pričom  s osobnými  údajmi  účastníkov  súťaže  bude naložené v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Tento súhlas  sa  udeľuje  organizátorovi  súťaže (podľa zákona  o ochrane  osobných  údajov).

Organizátor týmto informuje dotknutú  osobu,  že  poskytuje  organizátorovi  svoje  osobné  údaje  dobrovoľne, nemôže  byť donútená  k súhlasu  so  spracovaním  svojich  osobných údajov  a je oprávnená odmietnuť poskytnutie svojho súhlasu.

Organizátor vyhlasuje, že:  bude  s osobnými  údajmi  dotknutej  osoby  nakladať v súlade  so  všeobecne záväznými právnymi predpismi, poskytne  osobné  údaje  tretím  osobám  iba  s  predchádzajúcim  súhlasom dotknutej osoby alebo ak je to stanovené v týchto pravidlách alebo ak mu to ukladá všeobecne záväzný právny predpis. Osobné  údaje  dotknutej  osoby  nebude  sprístupňovať verejnosti  bez predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby, ak tak nestanovia tieto pravidlá, nepredpokladá, ani jej nie je zrejmé, že sa uskutoční prenos osobných údajov do tretích krajín. Dotknutá  osoba  zodpovedá  za  to,  že  poskytnuté  osobné  údaje    správne,  úplné, aktuálne a pravdivé. Dotknutá  osoba  zapojením  sa  do  súťaže  potvrdzuje,  že  bola  organizátorom oboznámená  s podmienkami  spracúvania  svojich  osobných  údajov  a že  jej  boli známe  všetky  potrebné  informácie  zo  strany  organizátora  podľa  zákona  o ochrane osobných údajov. Organizátor  ďalej vyhlasuje a dotknutá osoba potvrdzuje, že bola oboznámená  o  všetkých  svojich právach,  ktoré    stanovené  zákonom  o ochrane osobných údajov a o možnosti ich využitia. Dotknutá osoba taktiež vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže, pričom súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať. Výherca  ako  dotknutá  osoba  udeľuje  podpisom  platného  kupónu  svoj  písomný súhlas  na  bezplatné  poskytnutie  alebo  zverejnenie  svojich  osobných  údajov organizátorom  súťaže  v  rozsahu:  meno,  priezvisko,  bydlisko  na  propagačné, reklamné  a  marketingové  účely  spojené  s  vyhodnotením  súťaže  a  propagáciou organizátora  a  jeho  služieb,  tieto  ďalej  uverejňovať a  šíriť v  masmédiách,  v hromadných  informačných  prostriedkoch  a  iných  audio,  foto  a  video  materiáloch. Výherca  udeľuje  podpisom  platného  kupónu  taktiež  svoj  písomný  súhlas s vytvorením,  použitím  a zverejnením  jeho  podobizne,  iných  obrazových alebo zvukových záznamov týkajúce sa výhercu na účely podľa predchádzajúcej vety v zmysle § 12 ods. 1 zákona  č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

11. Oficiálne pravidlá

Účastníci  súťaže  sa  môžu  oboznámiť s  jej  oficiálnymi  pravidlami  na  internetovej stránke  organizátora  www.tulip.sk.sk.  Výhra  nebude  výhercovi  odovzdaná, pokiaľ výherca  plne  nesúhlasí  s  týmito  pravidlami  a  nesplní  požiadavky  z  nich  pre neho vyplývajúce.

 

Archív podujatí

© Obchodné centrum TULIP CENTER MARTIN 2017