TULIP Center Martin
Shopping Friday v Tulipe

Shopping Friday v Tulipe!

v piatok 18.1. sa môžete tešiť na množstvo zliav. Okrem nakupovania za exkluzívne ceny budú na vás čakať darčeky a koleso šťastia. Stačí ak nakúpite aspoň za 20€, prídete s pokladničným blokom k našim hosteskám a môžete vyhrať peňažnú hotovosť alebo poukážky Tulip.
Nezmeškajte skvelé nákupy počas Shopping Friday v Tulipe.

Tešíme sa na vás.

 

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže „Koleso šťastia“

Tieto pravidlá spotrebiteľskej súťaže (ďalej len „Pravidlá“) upravujú podmienky a priebeh spotrebiteľskej súťaže s názvom „Koleso šťastia“ (ďalej len „Súťaž“). Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky Súťaže. V skrátených verziách môžu byť tieto uvedené aj na informačných materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom, pričom pre organizáciu Súťaže a určenie jej výhercu je záväzné iba toto úplné znenie Pravidiel. Tieto Pravidlá môžu byť zmenené len formou písomných dodatkov. 

Základné pojmy


Účastník Súťaže - Spotrebiteľ, ktorý splní podmienky pre účasť v Súťaži.

Koleso šťastia - Technické zariadenie umiestnené počas priebehu Súťaže v priestoroch TULIP Center Martin pri foodcourte, ktoré umožní získať Účastníkovi Súťaže Cenu.

Cena – je nepeňažná, alebo peňažná výhra, ktorú získa Účastník Súťaže ako výherca na základe podmienok uvedených v týchto pravidlách Súťaže.

Hosteska – osoba poverená Organizátorom Súťaže, alebo inou osobou spolupracujúcou s Organizátorom Súťaže na Súťaži na úkony spojené s realizáciou Súťaže.

Pokladničný blok – pokladničný doklad, preukazujúci realizáciu nákupu v prevádzkach TULIP Center Martin počas doby trvania súťaže a v deň konania súťaže v čase od 09:00 hod. v hodnote minimálne 20,-€.

Článok I.
ÚČEL SÚŤAŽE


1.1 Účelom Súťaže je výlučne podpora predaja produktov a služieb Vyhlasovateľa. Pre účasť v Súťaži nie je podmienkou zaplatenie vkladu. 

1.2 Súťaž je propagačnou súťažou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov s použitím hracieho zariadenia.

Článok II.
VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE


2.1 Súťaž vyhlasuje spoločnosť Runica Slovakia s.r.o. adresa: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36421031, IČO DPH: SK 2021850039, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: sro, vložka č.49628/B (ďalej len „Vyhlasovateľ“) a organizáciu zabezpečuje spoločnosť 3VENT, s.r.o., so sídlom: F. Madvu 11, Prievidza, PSČ: 972 01, Slovenská republika, IČO: 47 440 643, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č.: 29873/R (ďalej len „Organizátor“).

Článok III.
TRVANIE SÚŤAŽE A MIESTO SÚŤAŽE


3.1 Súťaž sa koná 18.01.2019 (ďalej len „doba trvania Súťaže“). Spotrebiteľom bude umožnené zúčastniť sa na Súťaži v čase od 16:00 hod. do 18:00 hod., alebo kým sa neminú finančné prostriedky (ďalej len „čas Súťaže“).

3.2 Súťaž sa uskutoční v priestoroch nákupného centra TULIP Center Martin, Pltníky 2, 036 01 Martin (ďalej len TULIP Center Martin) a môžu sa jej zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území SR. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Organizátora, Vyhlasovateľa ani TULIP Centra Martin, ani im blízke osoby (§ 116 a nasl. Občianskeho zákonníka ).

Článok IV.
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE


4.1 Podmienkou účasti v súťaži je realizácia nákupu v hodnote minimálne 20,-€ v jednej z prevádzok, nachádzajúcich sa v TULIP Centre Martin počas doby trvania súťaže, alebo v deň konania súťaže v čase od 09:00 do 19:00 hod. Súťaž sa koná 18.01.2019.

4.2 Po splnení podmienky podľa odseku 4.1 tohto článku týchto pravidiel, má spotrebiteľ možnosť zúčastniť sa Súťaže.

4.3 Registrácia do Súťaže prebieha na základe vykonania kontroly pokladničného bloku a označenia pokladničného bloku hosteskou, preukazujúce splnenie podmienky podľa bodu 4.1. Uvedená kontrola a označenie sa realizuje priamo pri kolese šťastia. 

4.4 Registráciou sa spotrebiteľ stáva Účastníkom Súťaže. 

4.5 Označený pokladničný blok na preukázanie uskutočnenia nákupu je možné uplatniť len jednorázovo.

4.6 Každý Účastník má právo zúčastniť sa Súťaže opätovne, pričom musí vždy splniť podmienky Súťaže podľa bodu 4.1 a nasl. týchto Pravidiel.

4.7 Účastník Súťaže súťaží o Ceny určené podľa čl. V Pravidiel.

4.8 Hosteska po vykonaní kontroly a označení Pokladničného bloku umožní následne Účastníkovi Súťaže vytočiť si na Kolese šťastia cenu.

4.9 Výhercu o výhre v Súťaži informuje priamo na mieste konania Organizátor prostredníctvom Hostesky.

4.10 Ak sa Organizátor a výherca nedohodnú inak, platí, že výhra bude odovzdaná priamo na mieste a v čase konania Súťaže. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech Organizátora súťaže.

4.11 Výhry v Súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.

4.12 Daňová povinnosť Výhercu v Súťaži sa spravuje ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Organizátor Súťaže oznámi Účastníkovi Súťaže - výhercovi hodnotu výhry, pri preberaní výhry Účastník Súťaže písomne potvrdí prevzatie výhry.

Článok V.
VÝHRA CENY V SÚŤAŽI


5.1 Po splnení podmienok Súťaže a po vykonaní registrácie je Účastníkovi Súťaže Hosteskou umožnené použitie Kolesa Šťastia, prostredníctvom ktorého si Účastník Súťaže môže vytočiť jednu z poskytovaných Cien.

5.2 Prostredníctvom Kolesa šťastia môže Účastník Súťaže získať nasledovné Ceny:
a) Darček od TULIP Centra Martin, ktorým môže byť zľavová poukážka na nákup v niektorej z predajní v TULIP Centra Martin, alebo iný darčekový predmet.
b) Finančná hotovosť vo výške 1,- €
c) Finančná hotovosť vo výške 3,- €
d) Finančná hotovosť vo výške 5,- €


5.3 Organizátor Súťaže disponuje Cenami a Finančnou hotovosťou v obmedzenom počte. V prípade ak sa v priebehu Súťaže jednotlivé Ceny Súťažou vyčerpajú, Súťaž bude Organizátorom ukončená.

Článok VI.
OSOBITNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE


6.1 Vyhlasovateľ a Organizátor Súťaže si vyhradzujú právo zmeniť pravidlá Súťaže, ako aj právo Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť. Akékoľvek sporné otázky týkajúce sa Súťaže, jej organizácie alebo vzniku nároku na výhru, bude s konečnou platnosťou rozhodovať Organizátor. Účastník Súťaže s takýmto postupom Vyhlasovateľa alebo organizátora bezvýhradne súhlasí.

6.2 Účasťou v Súťaži Účastník Súťaže súhlasí s Pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, že sa zistí, že Účastník Súťaže konal v rozpore s Pravidlami Súťaže, stráca nárok na akúkoľvek výhodu zo Súťaže mu plynúcu, najmä nárok na Cenu. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia Pravidiel Súťaže má Vyhlasovateľ a Organizátor Súťaže právo, výlučne na základe vlastného uváženia, vylúčiť Účastníka zo Súťaže.

6.3 Zamestnanci Vyhlasovateľa a Organizátora Súťaže a blízke osoby (§116 a nasl. Občianskeho zákonníka) sú zo Súťaže vylúčení. V prípade, že sa zistí, že výherca je takou vylúčenou osobou, nevzniká mu nárok na výhru, táto výhra mu nebude odovzdaná a prepadá v prospech Organizátora.

6.4 Vyhlasovateľ ani Organizátor nenesú zodpovednosť za konanie tretích osôb, účastníkov súťaže alebo osôb inak sa podieľajúcich na súťaži.

Článok VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 


7.1 Každý je oprávnený nahliadnuť do týchto Pravidiel na internetovej adrese www.tulip.sk.

7.2 Účastník Súťaže dáva poskytnutím svojich osobných údajov Vyhlasovateľovi a Organizátorovi súhlas na spracovávanie svojho mena, priezviska, adresy Organizátorom Súťaže. Vyhlasovateľ a Organizátor sú oprávnení spracovávať osobné údaje Účastníka na marketingové účely, najmä na účely realizácie Súťaže, jej analýzy, na organizovanie ďalších akcií a informovania o ponuke výrobkov a služieb Vyhlasovateľa a Organizátora. Vyhlasovateľ a Organizátor majú pri spracovávaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu doručeného Vyhlasovateľovi alebo Organizátorovi odvolať. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému. Vyhlasovateľ a Organizátor Súťaže je oprávnený spracovávať osobné údaje, až kým súhlas účastníka súťaže nebude podľa predchádzajúcich ustanovení odvolaný. Spracovávané osobné údaje je Vyhlasovateľ a Organizátor oprávnený zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch alebo propagačných materiáloch. Spracovávané osobné údaje je Vyhlasovateľ a Organizátor oprávnený poskytnúť aj tretej osobe bez obmedzenia použitia.
V rovnakom rozsahu, za rovnakých podmienok a rovnakým subjektom udeľuje Účastník súhlas na spracovanie iných ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobných údajov (napríklad tel. čísla). Účastníkovi Súťaže prináležia práva dotknutej osoby uvedené v § 28 zákona č. 122/2013.

 

© Obchodné centrum TULIP CENTER MARTIN 2017