TULIP Center Martin
Black Friday v Tulipe

Zľavy, zľavy, zľavy. 

Black Friday v Tulipe bude o špeciálnych zľavách, ktoré si môžete uplatniť počas celého dňa a v niektorých prípadoch počas celého víkendu. 

V piatok 23.11. od 16:00 bude na vás čakať program:
🛍 súťaž o nákup v hodnote 300€ v Tulipe
- stačí ak nakúpite v Tulipe nad 20€ počas dňa 23.11. od 9:00 - 19:00. Vypíšete súťažný lístok, ktorý vhodíte do urny a o 19:00 žrebujeme výhercu (pokladničný blok si odložte)
🛍 extra detský kútik s animátormi na prvom poschodí
🛍 zábavný fotokútik 
🛍 k vašim nákupom vám rozdáme nákupné tašky a balóny

Zľavy prevádzok budeme postupne uverejňovať. 

Tešíme sa na vás

 

 

Štatút súťaže Obchodného centra Tulip

 

s názvom „Vyhrajte nákup v hodnote 300€ počas Black Friday v Tulipe“

 

I. CIEĽ SÚŤAŽE

 

1. Cieľom súťaže je získanie nákupých poukážok hodnote 300,- EUR (slovom: tristo eur) na nákup tovaru v  Obchodnom centre Tulip.

 

2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční v Obchodnom centre Tulip

 

II. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

 

1. Organizátorom súťaže je spoločnosť:

 

 

 

Runica Slovakia s.r.o.

 

Sídlo:      Pestovateľská 13, 821 04      Bratislava

 

IČO:       36421031

 

Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 49628/B

 

(ďalej len „organizátor“).

 

 

 

III.  TRVANIE SÚŤAŽE

 

1. Súťaž sa uskutoční v termíne 23.11. 2018 od 16:00 – 19:00.   

 

IV.  VÝHRY V SÚŤAŽI

 

1. Organizátor do súťaže poskytol ako výhru pre víťaza vouchre v hodnote 300,- EUR na nákup v Obchodnom centre Tulip.

 

V. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE 

 

1. Súťaže sa môže zúčastniť osoba, ktorá má 18 a viac rokov ku dňu účasti v súťaži,  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s účasťou v súťaži vyslovila súhlas vlastným úkonom, vyplnením a odovzdaním hracej kartičky (ďalej aj „účastník“).

 

2. Organizátor si vyhradzuje právo overiť vek účastníka predložením dokladu obsahujúceho potrebnú informáciu. Každý účastník sa môže zúčastniť súťaže výlučne za seba, zastúpenie účastníka inou osobou alebo konanie za inú osobu je vylúčené.

 

3. Zamestnanci organizátora, partnera ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka sú z účasti na súťaži vylúčení. Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou osobou, výhra mu nebude odovzdaná a prepadá v prospech organizátora. V prípade, že takáto vylúčená osoba už výhru prevzala, je povinná bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora výhru organizátorovi vrátiť.

 

4. Účastník  sa môže stať účastníkom súťaže aj viackrát.

 

5. Účastník  svojou účasťou v súťaži prejavuje súhlas s pravidlami súťaže uverejnenými v tomto štatúte.

 

VI. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 

 

1. Základným predpokladom účasti v súťaži je uskutočnenie nákupu v obchodnom centre Tulip nad 20€ slovom (dvadsať eur) a následným vyplnením a odovzdaním hracej kartičky hosteske pri Pizzeria Benvenuto. Nákup sa nevzťahuje na potraviny BILLA. Podpísaním hracej kartičky podľa tohto odseku, účastník vyjadruje súhlas s pravidlami súťaže uverejnenými v tomto dokumente.

 

2. Súťaž „Vyhrajte nákup v hodnote 300€ počas Black Friday v Tulipe“   bude realizovaná počas akcie Black Friday v Tulipe. Organizátor súťaže vyžrebuje jednu súťažnú kartičku a uverejní výhercu na webovej stránke Obchodného centra Tulip www.tulip.sk

 

3. Výherca sa pri prevzatí výhry musí preukázať pokladničným blokom, ktorého číslo bude uvedené na hracej kartičke a jeho suma bude v minimálnej výške 20€ slovom (dvadsať eur)

 

4. Výherca si bude môcť prevziať svoju výhru na správe Obchodného centra Tulip tel. č.: 0434241507 v lehote piatich (5) dní odo dňa zverejnenia výhercu súťaže.

 

VII. DAŇ Z VÝHRY

 

1. Podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení výhry z reklamnej súťaže/ akcie alebo žrebovania neprevyšujúcej výšku 350,00 EUR (slovom tristopäťdesiat eur) nepodliehajú zdaneniu. 

 

2. Účastník súťaže (výherca) je oprávnený prijatie výhry preukázateľne odmietnuť a to bezodkladne ako sa o výhre dozvedel. Výherca môže postúpiť svoju výhru na inú osobu len so súhlasom organizátora súťaže.

 

VIII. OSOBITNÉ USTANOVENIA  

 

1. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, preberaním výhry a pod.. Účastník súťaže (výherca) nie je oprávnený požadovať výmenu predmetu výhry za inú vecnú výhru alebo akúkoľvek modifikáciu predmetu výhry. Výherca berie na vedomie, že predmet výhry nie je možné reklamovať ani uplatňovať akékoľvek benefity alebo spotrebiteľské výhody inak štandardne aplikovateľné u organizátora. Voucher nie je možné kombinovať s inými zľavami organizátora.

 

2. Účastník súťaže bude vylúčený zo súťaže alebo mu nebude poskytnutá výhra, ak nespĺňa podmienky účasti na súťaži, alebo jeho konanie bude mať znaky zneužívania súťaže alebo znaky podvodného súťaženia. Usporiadateľ môže vylúčiť účastníka zo súťaže aj v prípade, ak sa bude správať nedôstojne, agresívne alebo akýmkoľvek iným spôsobom bude konať proti pravidlám slušného správania a občianskeho spolunažívania.

 

3. Počas preberania výhry a jej využívania, je výherca povinný plne rešpektovať pokyny organizátora, partnera, prípadne nimi poverenej osoby.

 

4. Účastník stráca nárok na výhru, ak nesplní podmienky súťaže stanovené organizátorom súťaže. Účastník súťaže nemôže požadovať inú výhru, než ktorá mu bola odovzdaná ani si uplatňovať akékoľvek nároky vo vzťahu k účasti na súťaži. Podľa § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka nemožno výhry vymáhať. Nárok na výhru zaniká aj v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými a / alebo osobitnými podmienkami súťaže (Štatút), alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo  dohodnutej lehote, ani o jej predĺženie nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.

 

5. Vouchre budú odovzdané výhercovi osobne u správcu Obchodného centra OC Tulip, a to v termíne, ktorý bude dohodnutý.

 

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá účastníkovi súťaže za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s účasťou v súťaži.

 

IX. OSOBNÉ ÚDAJE

 

1. Proces spracúvania osobných údajov sa riadi platnými a účinnými právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť ochrany osobných údajov. Ochranu osobných údajov reguluje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako aj NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENUT A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

 

2. Účasťou v súťaži súhlasíte so spracúvaním osobných údajov na účely účasti na súťaži, vyhodnotenia súťaže, doručenie/odovzdanie výhry organizátorom súťaže. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie po 6 mesiacov po skončení súťaže, u víťazov sa z dôvodu reklamácie budú osobné údaje uchovávať 3 roky. Osobné údaje budú poskytované len subjektom, ktorým osobné údaje poskytuje organizátor na základe zákona. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a ani k profilovaniu. V prípade výhry Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, budú zverejnené na webových stránkach organizátora súťaže a na sociálnych sieťach. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov organizátorovi súťaže nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vyhlasovateľ vyhovie oprávnenej  žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.

 

3. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: tulip@tulip.sk

 

4. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 

a) emailovou správou zaslanou na adresu tulip@tulip.sk

 

b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla organizátora súťaže s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť štatút, zmeniť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť kedykoľvek v priebehu súťaže. Taktiež si organizátor vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhier. O akýkoľvek sporných otázkach týkajúcich sa súťaže, jej organizácie alebo vzniku nároku na výhru bude s konečnou platnosťou rozhodovať organizátor, s čím účastník bezvýhradne súhlasí. Oprávnenia a postup organizátora podľa tohto odseku, nezakladajú žiadne nároky účastníka.

 

2. Účasťou v súťaži dáva účastník súťaže súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, že sa zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na akúkoľvek výhodu zo súťaže mu plynúcu, najmä nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel súťaže má organizátor súťaže právo výlučne na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže. Organizátor je oprávnený kedykoľvek v priebehu súťaže ako i kedykoľvek po jej skončení prekontrolovať oprávnenie účastníka súťaže na jeho účasť v súťaži alebo konanie v súťaži, pričom v prípade potreby je účastník súťaže povinný poskytnúť organizátorovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť. V prípade porušenia tohto štatútu môže byť súťažiaci zo súťaže vyradený a/alebo v prípade, ak už došlo k odovzdaniu výhry, účastník súťaže je bezodkladne povinný výhru vrátiť späť organizátorovi.

 

3. Každý je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu v sídle organizátora súťaže a na internetovej stránke www.tulip.sk

 

4. Tento štatút súťaže stanovuje pravidlá súťaže. V prípade akýchkoľvek rozporov informácii týkajúcich sa súťaže, je rozhodujúci tento štatút.

 

Bratislava, 19.11. 2018

 

Runica Slovakia s.r.o.

 

Výherkyňou 300€ v darčekových poukážkach Tulip sa stala Zuzana Ševčíková. 

 

 

© Obchodné centrum TULIP CENTER MARTIN 2017