TULIP Center Martin
Bublinkové piatkové kosenie

Priatelia, milovníci bubliniek a parádnej zábavy. V relax zóne Tulipu nám treba pomôcť pokosiť. A preto sme pre vás v spolupráci s Alltoys pripravili 20 BUBLINKOVÝCH KOSAČIEK. Príďte každý piatok a zažite kosenie medzi bublinkami. Každý účastník sa môže zapojiť do súťaže o bublinkovú továreň, ktorú do súťaže venuje #Alltoys.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE BUBLINKOVÉ KOSENIE

1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE:
ALLTOYS spol. s r.o., Ciglianska cesta 13A, 971 01 Prievidza, IČO: 31569323, DIČ: 2020466987, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, vložka č. 2066/R. Živ. Reg. 307-8251.

 

2. NÁZOV SÚŤAŽE:
„Zlosovanie o Továreň na výrobu bublín“ (ďalej len „Súťaž“)

 

3. DOBA TRVANIA SÚŤAŽE:
Od 13.7.2018 do 2.9.2018 vrátane.

 

4. MIESTO KONANIA SÚŤAŽE:
Súťaž prebieha v obchodnom centre Tulip Center Martin.

 

5. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI:

 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou v Slovenskej republike s výnimkou osôb podľa bodu 5.3) týchto Pravidiel (ďalej len„Súťažiaci“).
 • Pre účasť v Súťaži a prevzatie, resp. výber výhry u výhercov mladších ako 18 rokov je nutný súhlas ich zákonného zástupcu. U osôb mladších ako 18 rokov, ktoré sa zúčastnia tejto Súťaže, sa predpokladá, že tento súhlas zákonného zástupcu majú a na základe výzvy usporiadateľa sú povinní hopredložiť.
 • Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a Organizátora a všetci ich rodinní príslušníci v priamom rade,ako i ostatné osoby im blízke podľa §116 občianskeho zákonníka.
 • Podmienkou účasti je vyplnenie zlosovacieho kupónu a vhodenie do pripraveného boxu v predajni ALLTOYS.
 • Súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže v priebehu jej trvania v neobmedzenom počte po vyplnení zlosovacieho kupónu.

 

6. VÝHRY:
Výhrou je Továreň na výrobu bublín Double Bubble, art.HAL-1416345 pre 8 výhercov vyžrebovaných počas 8 týždňov.

 

7. ŽREBOVANIE
Žrebovania výhercov sa uskutočnia v týchto termínoch:

 • Prvé žrebovanie výhercov prebehne 19.7.2018. Do žrebovania budú zaradené všetky zlosovacie kupóny vhodené v čase od 13.7.2018 do19.7.2018.
 • Druhé žrebovanie výhercov prebehne 26.7.2018. Do žrebovania budú zaradené všetky zlosovacie kupóny vhodené v čase od 20.7.2018 do26.7.2018.
 • Tretie žrebovanie výhercov prebehne 2.8.2018. Do žrebovania budú zaradené všetky zlosovacie kupóny vhodené v čase od 27.7.2018 do2.8.2018.
 • Štvrté žrebovanie výhercov prebehne 9.8.2018. Do žrebovania budú zaradené všetky zlosovacie kupóny vhodené v čase od 3.8.2018 do9.8.2018.
 • Piate žrebovanie výhercov prebehne 16.8.2018. Do žrebovania budú zaradené všetky zlosovacie kupóny vhodené v čase od 10.8.2018
 • do16.8.2018.
 • Šieste žrebovanie výhercov prebehne 23.8.2018. Do žrebovania budú zaradené všetky zlosovacie kupóny vhodené v čase od 17.8.2018 do23.8.2018.
 • Siedme žrebovanie výhercov prebehne 30.8.2018. Do žrebovania budú zaradené všetky zlosovacie kupóny vhodené v čase od 24.8.2018 do30.8.2018.
 • Ôsme žrebovanie výhercov prebehne 2.9.2018. Do žrebovania budú zaradené všetky zlosovacie kupóny vhodené v čase od 31.8.2018 do 2.9.2018 do 19.00 hod.

Žrebovania budú prebiehať v predajni ALLTOYS za účasti zástupcu Organizátora.

VýhercoviabudúvyžrebovanílenztýchúčastníkovSúťaže,ktoríspĺňajúpríslušné podmienky uvedené v týchto Pravidlách. Výherca bude zverejnený nasledujúci deň žrebovania v priestoroch predajne ALLTOYS v rozsahu: meno a prvé písmeno priezviska. Následne bude Výherca do 5 (piatich) pracovných dní kontaktovaný Organizátorom na e-mailovej adrese, ktorú Výherca uviedol v súťažnom formulári.

 

8. ODOVZDANIE VÝHRY
Výhra bude odovzdaná výhercom v priestoroch predajne ALLTOYS. Zoznam výhercov bude uverejnený v priestoroch predajne ALLTOYS. V prípade, ak Výherca na správu Usporiadateľa o výhre v Súťaži nebude reagovať do 14 kalendárnych dní, stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech Organizátora.

Za správnosť a aktuálnosť údajov potrebných na oznámenie v prípade výhry zodpovedá Výherca. Organizátor nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené účastníkom v súvislosti s užívaním výhier. Reklamácia výhier u Organizátora súťaže je vylúčená.

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Výmena cien či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou, nie je možné.

 

9. ZODPOVEDNOSŤ ORGANIZÁTORA ZA PRIEBEHSÚŤAŽE
Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s ich usporiadaním, a to vrátane jej prerušenia, zrušenia či úpravy jej Pravidiel a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na webe centra Tulip: www.tulip.sk.

Účasťou v Súťaži udeľuje účastník Organizátorovi Súťaže ALLTOYS spol. s r.o., Ciglianska cesta 13A, 971 01 Prievidza, IČO: 31569323, IČ DPH:SK2020466987, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka č. 2066/R. Živ. Reg. 307- 8251 (ďalej len „organizátor“), súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa za účelom informovania o výsledkoch súťaže a zasielania informačných newslettroch o novinkách a akciách. Súhlas sa poskytuje do odvolania a to je možné kedykoľvek urobiť písomne na adrese sídla „organizátora“ alebo e-mailom: iobchod@alltoys.sk.

 

10. ZÁVEREČNÉUSTANOVENIA
Účasť v tejto Súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami.AkékoľvekobchádzanietýchtoPravidielSúťažiacimičipokusoichzneužitiejedôvodom pre okamžité vylúčenie takéhoto Súťažiaceho zoSúťaže.

Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania Súťaže zverejnené v elektronickej podobe na webovej centra Tulip.

 

V Prievidzi dňa 13.7.2018

 

© Obchodné centrum TULIP CENTER MARTIN 2017