TULIP Center Martin
Súťaž o Tesla Model S P90D na víkend - poznáme výhercov

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže
Víkendový prenájom Tesla Model S P90D
1. Organizátor súťaže
Spotrebiteľskú súťaž „Jesenná súťaž“ organizuje spoločnosť Runica Slovakia s.r.o. so sídlom na Pestovateľskej 13, 821 04 Bratislava, IČO: 36 421 031, IČ DPH: SK2021850039, (ďalej len organizátor“). Kontakty: Holeša Lukáš
Tel. č.: 043 4241 507 Email: marketing.tulip@alfagroup-international.com

Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami súťaže (ďalej len „pravidlá“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

2. Podmienky účasti v spotrebiteľskej súťaži
Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v dodávateľsko-odberateľskom obchodnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi, ďalej osoby v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu (napr. osoby pôsobiace ako štatutárne orgány) k organizátorovi alebo k sprostredkovateľovi poverenému zaistením tejto súťaže alebo k spoločnostiam, ktoré sa na súťaži akýmkoľvek iným spôsobom podieľajú , a ďalej blízke osoby všetkých vyššie uvedených osôb (v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov).

3. Trvanie spotrebiteľskej súťaže
Spotrebiteľská súťaž sa začína 31.1.2018 a končí sa o 16.00 hod. 28.02.2018 podľa týchto pravidiel.

4. Podmienky súťaže
Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý v čase trvania súťaže správne vyplní a odošle dotazník, krorý sa nachádza na webovej adres www.eautoportal.sk/tulip-sutaz-tesla, kde uvedie svoj tip a kontaktné údaje. Do žrebovania o ceny budú zaradené iba kompletne, riadne a správne vyplnené dotazníky. Súťaž končí 28.02.2018 o 16. hod. Žrebovanie výhry sa uskutoční 28.2. o 16:00 na základe náhodného zlosovania. Meno výhercu bude hneď po žrebovaní oznámené na internetovej stránke www.tulip.sk a na facebooku https://www.facebook.com/obchodne centrum TULIP/.

5. Výhry
Hlavnou výhrou je Víkendový prenájom Tesla Model S P90D (ďalej len „výhra“). Ostatné ceny BMW i3 na víkend, Nissan Leaf na víkend

6. Postup pri žrebovaní a odovzdávaní výhier
Pri žrebovaní výhier sa žrebuje výhra víkendový prenájom Tesla Model S P90D. O výhru je nutné sa prihlásiť do 24 hodín od uskutočnenia žrebovania. Meno výhercu bude vždy hneď po žrebovaní oznámené na internetovej stránke www.tulip.sk a na facebooku https://www.facebook.com/obchodne.centrum.TULIP/. Pokiaľ sa vyžrebovaný výherca výhry neprihlási do 24 hodín od vyžrebovania výhercu výhry, žrebuje sa ďalší výherca výhry. Podmienky výhry: Vyžrebovaný výherca výhry, ktorý si ju osobne preberie na správe centra, má možnosť využiť výhru počas dvoch nasledujúcich mesiacov od doby vyžrebovania. Výherca sa riadi inštrukciami prenajímateľa Jairo Outdoor Agency s.r.o., +421 911 279 888, tesla@jairo.sk, www.jairo.sk.

7. Zodpovednosť organizátorov súťaže
Na výhry zo súťaže nevzniká právny nárok. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom organizátora súťaže. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou poštovou adresou alebo poštovou prepravou na adresu výhercu. Zásielky sú počas poštovej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby.

8. Dane
Podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúcej výšku 350 EUR nepodliehajú zdaneniu.

9. Osobitné ustanovenia
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Účastník zároveň súhlasí, aby mu organizátor zasielal informačné a propagačné materiály, prípadne ho kontaktoval za účelom poskytnutia informácií o jeho produktoch alebo za účelom iných reklamných a propagačných aktivít. Účastník má právo písomne odmietnuť poskytovanie týchto materiálov a informácií.

10. Osobné údaje a osobnostné práva
Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súťaže podpísaný na platnom kupóne (ďalej len „dotknutá osoba“) svoj bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž, v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, na marketingové účely organizátora súťaže a ich poskytnutie je dobrovoľné, pričom s osobnými údajmi účastníkov súťaže bude naložené v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Tento súhlas sa udeľuje organizátorovi súťaže (podľa zákona o ochrane osobných údajov). Organizátor týmto informuje dotknutú osobu, že poskytuje organizátorovi svoje osobné údaje dobrovoľne, nemôže byť donútená k súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov a je oprávnená odmietnuť poskytnutie svojho súhlasu. Organizátor vyhlasuje, že: bude s osobnými údajmi dotknutej osoby nakladať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, poskytne osobné údaje tretím osobám iba s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby alebo ak je to stanovené v týchto pravidlách alebo ak mu to ukladá všeobecne záväzný právny predpis. Osobné údaje dotknutej osoby nebude sprístupňovať verejnosti bez predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby, ak tak nestanovia tieto pravidlá, nepredpokladá, ani jej nie je zrejmé, že sa uskutoční prenos osobných údajov do tretích krajín. Dotknutá osoba zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Dotknutá osoba zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bola organizátorom oboznámená s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že jej boli známe všetky potrebné informácie zo strany organizátora podľa zákona o ochrane osobných údajov. Organizátor ďalej vyhlasuje a dotknutá osoba potvrdzuje, že bola oboznámená o všetkých svojich právach, ktoré sú stanovené zákonom o ochrane osobných údajov a o možnosti ich využitia. Dotknutá osoba taktiež vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže, pričom súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať. Výherca ako dotknutá osoba udeľuje podpisom platného kupónu svoj písomný súhlas na bezplatné poskytnutie alebo zverejnenie svojich osobných údajov organizátorom súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko na propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže a propagáciou organizátora a jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch. Výherca udeľuje podpisom platného kupónu taktiež svoj písomný súhlas s vytvorením, použitím a zverejnením jeho podobizne, iných obrazových alebo zvukových záznamov týkajúce sa výhercu na účely podľa predchádzajúcej vety v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

11. Oficiálne pravidlá
Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s jej oficiálnymi pravidlami na internetovej stránke organizátora www.tulip.sk. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.

VÝHERCOVIA
Tesla Model S na víkend - Andrej Vavruš

Nissan Leaf na víkend - Hana Chrenková

Fiat 500 na víkend - Martin Ďurkovič

Mercedes GLC hybrid na deň - Igor Podhorányi

Kia Niro na deň - Eva Kohútová

BMW i3 na víkend - Lívia Mičencová

 

© Obchodné centrum TULIP CENTER MARTIN 2017