TULIP Center Martin
BEH K SRDCU SNP s Tulipom
Drahí športoví priatelia! Dovoľte, aby sme Vás opäť po roku pozvali na 🏃BEH srdcu k SNP🏃 spojený s 🏃Behom Zdravé Mesto🏃 a 🏃Behom Mládeže🏃 na nábreží rieky TURIEC pri OC TULIP. Viac info na: http://atletikamartin.sk/ Tešíme sa na Vaše výkony, prípadne aspoň na Vaše povzbudzovanie!👏😍. Trénujte🏅🏆. Budú medaile, diplomy a aj vecné ceny od našej športovej predajne Exisport.😘. Pre deti je pripravený atraktívny program a pre ostatných aj rôzne zdravotné merania! Skrátka ❣Deň zdravia❣ s TULIPOM, už túto sobotu. ATLETICKÝ KLUB ZŤS MARTIN, TULIP CENTER MARTIN A OLYMPIJSKÝ KLUB TURIEC BEH K SRDCU SNP S TULIPOM P R O P O Z Í C I E 5 2 . R O Č N Í K A - BEH K SRDCU SNP - 10 km - BEH ZDRAVÉ MESTO - 3 km - BEH MLÁDEŽE - 600 m až 3 km M A R T I N, sobota 20. mája 2017 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE BEH K SRDCU SNP - 10 km, 52. ročník BEH ZDRAVÉ MESTO - 3 km, 4. ročník (rekreační bežci) BEH MLÁDEŽE - 600 m, 1 km a 3 km, 4. ročník (deti a mládež do 19 rokov) Usporiadateľ: Atletický klub ZŤS Martin, Tulip Center Martin a Olympijský klub Turiec. Termín: Sobota, 20. mája 2017. Miesto konania: Nábrežie rieky Turiec pri obchodnom centre Tulip v Martine. Hlavní funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov: Pavol Zemko, manažérka pretekov: Dana Petrášková, technický riaditeľ: Dušan Machník, vedúci rozhodca: Marián Kalabus, hospodár pretekov: Peter Rovnianek, kancelária pretekov: Jana Gáliková. Informácie: Pavol Zemko, tel. 0905 646 882, mail mta.atletika@gmail.com Marián Kalabus, tel. 0948 285 506, mail marian.kalabus@gmail.com Internetová stránka Atletického klubu ZŤS Martin - www.atletikamartin.sk Prihlášky: Prihlášky na Beh k srdcu SNP (10 km) a beh Zdravé mesto (3 km) zaslať do piatka 17. mája na mailovú adresu marian.kalabus@gmail.com, alebo sa možno prihlásiť 20. mája od 12. hodiny v kancelárii pretekov za vyšší poplatok. Na preteky mládeže sa prihlášky vopred nezasielajú. O zaradení do kategórie rozhoduje rok narodenia. Prezentácia: Prezentácia pretekárov je v kancelárii pretekov. Začína o 12. hodine a končí pol ho- diny pred štartom príslušnej kategórie. Kancelária pretekov: Pred východnou stranou budovy Tulipu v Martine. Štartové čísla: Vydávané budú v kancelárii pretekov pri prezentácii od 12. hodiny. Povrch trate: Dlažba a asfalt, na tratiach 3 a 10 km aj nespevnený chodník (nábrežie rieky Turiec, od mosta na Ul. mládeže po NAY Elektrodom). Obmedzenie: Každý bežec môže štartovať iba na jednej trati, a to vo svojej vekovej kategórii. Protesty: Podávajú sa vedúcemu rozhodcovi a riešia v zmysle pravidla IAAF 146. Šatne: Nie sú k dispozícii. Predpis: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícii. BEH K SRDCU SNP (10 km) Kategórie: muži, ročník 1978 - 2001 (muži do 40 rokov), muži, ročník 1968 - 1977 (muži nad 40 rokov), muži, ročník 1958 - 1967 (muži nad 50 rokov), muži, ročník 1957 a starší (muži nad 60 rokov), ženy, ročník 1978 - 2001 (ženy do 40 rokov), ženy, ročník 1977 a staršie (ženy nad 40 rokov). Trať: 1 km + 3-krát okruh 3 km po nábreží rieky Turiec s cieľom pri Tulipe. Trať pretekov je úradne premeraná. Štartový poplatok: Platí sa v hotovosti v kancelárii pretekov. Vopred prihlásení bežci (do 19. mája) 3 eurá, bežci prihlásení pred štartom v kancelárii pretekov 5 eur. Občerstvenie Pri každom prebehu pretekárov cieľovou čiarou bude k dispozícii osviežovacia sta- a osvieženie: nica. Pri dobehnutí do cieľa bude pretekárovi poskytnuté občerstvenie. Prípadné vlastné občerstvenie pretekár odovzdá pri prezentácii v kancelárii pretekov. Ceny: Finančnými a vecnými cenami bude odmenených prvých 10 pretekárov v absolút- nom poradí mužov, prvých 6 pretekárok v absolútnom poradí žien, prví traja vo ve- teránskych kategóriách a najrýchlejší muži a ženy z turčianskeho regiónu (rozhodu- je miesto trvalého pobytu, doložené občianskym preukazom). BEH ZDRAVÉ MESTO (3 km pre rekreačných bežcov) A PRETEKY ŽIACTVA A MLÁDEŽE Kategórie a dĺžka tratí: Prípravka chlapci a dievčatá (ročník 2006 a mladší) - 600 m, mladšie žiactvo (ročník 2004-2005) - 1 km, staršie žiactvo (ročník 2002-2003) - 1 km, dorast (ročník 2000-2001) - 3 km (1 okruh), juniorky a juniori (1998-1999) - 3 km (1 okruh), beh Zdravé mesto (ročník 1997 a starší) - 3 km (1 okruh). Trať: Žiactvo - 600 m a 1 km na nábreží Turca so štartom a cieľom pri Tulipe, dorast, juniori, juniorky a beh Zdravé mesto - 3 km okruh, vedený po oboch brehoch rieky Turiec (cez most pri Fatre a na Ul. mládeže) so štartom a cie- ľom pri Tulipe. Štartový poplatok: Preteky mládeže bez poplatku, beh Zdravé mesto 2 eurá. Ceny - mládež: Prví traja v každej kategórii medaily, diplomy a vecné ceny. Ceny - Zdravé mesto: V kategórii mužov a žien budú ocenení traja najlepší rekreační bežci, nere- gistrovaní v Slovenskom atletickom zväze a najstarší bežec a bežkyňa vec- nými cenami. Zo všetkých účastníkov behu Zdravé mesto bude v tombole vyžrebovaných 5 vecných cien podľa štartových čísel. ČASOVÝ PROGRAM PODUJATIA - 20. máj 2017 13.00 h - otvorenie pretekov, 13.10 h - prípravka žiačky - 600 m, 13.20 h - prípravka žiaci - 600 m, 13.30 h - mladšie žiačky - 1 km, 13.40 h - mladší žiaci - 1 km, 13.50 h - staršie žiačky - 1 km, 14.00 h - starší žiaci - 1 km, 14.10 h - dorastenky, dorastenci, juniorky a juniori - 3 km, 14.25 h - vyhlásenie víťazov mládežníckych kategórií a odovzdanie cien, 15.00 h - štart behu rekreačných bežcov Zdravé mesto - 3 km, 15.30 h - štart 52. ročníka Behu k srdcu SNP - 10 km, 16.30 h - vyhlásenie víťazov v behu Zdravé mesto a Behu k srdcu SNP, vyžrebovanie tomboly.

 

© Obchodné centrum TULIP CENTER MARTIN 2017