TULIP Center Martin
Adventný kalendár
🎄Darčekový december🎄 je tu a my by sme tiež radi urobili radosť našim 😍verným aj neverným 😍 návštevníkom.👫 V našom adventnom kalendári sa nachádzajú 🎁darčeky🎁 pre niekoho, kto nakúpi za 10€ v prevádzkach Tulipu, vyplní hraciu kartu a vhodí do hracej urny pri veľkom Vianočnom stromčeku v našom centre. Ráno o 9.00 odkryjeme jedno okienko kalendára s darčekom o ktorý sa bude celý deň hrať a vyžrebujeme jedného výhercu darčeka z predošlého dňa. Prvého výhercu darčeka z 1.12.2016 vyžrebujeme 2.12.2016. Meno výhercu zverejníme vždy na adventnom kalendári a na našom FB. Výhru si treba vyzdvihnúť do 7 dní.

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže
Adventný kalendár
1. Organizátor súťaže
Spotrebiteľskú súťaž „Adventný kalendár“ organizuje spoločnosť Runica Slovakia s.r.o. so sídlom na Pestovateľskej 13, 821 04 Bratislava, IČO: 36 421 031, IČ DPH: SK2021850039, (ďalej len organizátor“).

Kontakty: marketing Tulip
Tel. č.: 043 4241 500
Email: mailto:tulip@tulip.sk

Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami súťaže (ďalej len „pravidlá“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

2. Podmienky účasti v spotrebiteľskej súťaži
Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v dodávateľsko-odberateľskom obchodno-právnom vzťahu k prevádzkovateľovi, ďalej osoby v pracovno-právnom alebo inom obdobnom vzťahu (napr. osoby pôsobiace ako štatutárne orgány) k organizátorovi alebo k sprostredkovateľovi poverenému zaistením tejto súťaže alebo k spoločnostiam, ktoré sa na súťaži akýmkoľvek iným spôsobom podieľajú, a ďalej blízke osoby všetkých vyššie uvedených osôb (v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov).

3. Trvanie spotrebiteľskej súťaže
Spotrebiteľská súťaž sa začína 1.12.2016 a končí sa 24.12.2016 o 12.00 hod. podľa týchto pravidiel.

4. Podmienky súťaže
Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý v čase trvania súťaže pri nákupoch v hodnote minimálne 10,- EUR v akýchkoľvek prevádzkach nachádzajúcich sa v obchodnom centre Tulip Martin, adresa: Pltníky 2, Martin (ďalej len „OC Tulip“) vhodí platný kupón, ako je definovaný nižšie, do žrebovacej urny, umiestnenej na viditeľnom mieste na pasáži v OC Tulip.
Do žrebovania o ceny budú zaradené iba kompletne, riadne a správne vyplnené kupóny, ktoré budú obsahovať okrem údajov účastníka (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a podpis účastníka) aj názvy predajní OC Tulip, v ktorých boli počas trvania súťaže vystavené pokladničné bloky. Vyplnené kupóny je potrebné nechať označiť pečiatkou predajní.
Súťaž končí 24.12.2016 o 12.00 hod. Žrebovanie výhry sa uskutoční denne od 2.12.2016 vždy o cca 9 hod. na základe náhodného zlosovania. Meno výhercu bude vždy hneď po žrebovaní oznámené na facebooku a aj priamo zapísané na mape adventného kalendára umiestneného v obchodnom centre Tulip v časti FoodCourt.

5. Výhry
Výhrami sú postupne náhodne odkryté darčeky, darčekové poukážky, alebo vstupenky, ktoré do súťaže venovalo obchodné centrum TULIP, jeho partneri a jednotlivé prevádzky OC TULIP.

6. Postup pri žrebovaní a odovzdávaní výhier
Každý deň od 1.12.2016 do 24.12.2016 zástupca OC TULIP otvorí jedno okienko adventného kalendára umiestneného v časti stravovacej časti obchodného centra (FoodCourt). V ňom sa skrýva výhra, o ktorú sa hrá. Na druhý deň sa vyžrebuje výherca výhry, ktorého zástupca OC TULIP zverejní na facebookovej stránke a zapíše do adventného kalendára k výhre. Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý v čase trvania súťaže pri nákupe v hodnote minimálne 10,- EUR v akejkoľvek prevádzke nachádzajúcej sa v obchodnom centre Tulip Martin, adresa: Pltníky 2, Martin (ďalej len „OC Tulip“) vhodí platný kupón, do žrebovacej urny umiestnenej na viditeľnom mieste v pasáži v OC Tulip. O výhru je nutné sa prihlásiť do 7 dní od uskutočnenia žrebovania. Meno výhercu bude vždy hneď po žrebovaní oznámené na facebooku a zapísané na mape adventného kalendára. K prevzatiu výhry je potrebné priniesť pokladničný bloček za nákup! Pokiaľ sa vyžrebovaný výherca výhry neprihlási do 7 dní od vyžrebovania výhercu výhry, výhra prepadá v prospech obchodného centra a použije sa počas inej súťaže.

7. Zodpovednosť organizátorov súťaže
Na výhry zo súťaže nevzniká právny nárok. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom organizátora súťaže. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou poštovou adresou alebo poštovou prepravou na adresu výhercu. Zásielky sú počas poštovej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby.

8. Dane
Podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúcej výšku 350 EUR nepodliehajú zdaneniu.

9. Osobitné ustanovenia
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž.
V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Účastník zároveň súhlasí, aby mu organizátor zasielal informačné a propagačné materiály, prípadne ho kontaktoval za účelom poskytnutia informácií o jeho produktoch alebo za účelom iných reklamných a propagačných aktivít. Účastník má právo písomne odmietnuť poskytovanie týchto materiálov a informácií.

10. Osobné údaje a osobnostné práva
Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súťaže podpísaný na platnom kupóne (ďalej len „dotknutá osoba“) svoj bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž, v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, na marketingové účely organizátora súťaže a ich poskytnutie je dobrovoľné, pričom s osobnými údajmi účastníkov súťaže bude naložené v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Tento súhlas sa udeľuje organizátorovi súťaže (podľa zákona o ochrane osobných údajov).
Organizátor týmto informuje dotknutú osobu, že poskytuje organizátorovi svoje osobné údaje dobrovoľne, nemôže byť donútená k súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov a je oprávnená odmietnuť poskytnutie svojho súhlasu.
Organizátor vyhlasuje, že: bude s osobnými údajmi dotknutej osoby nakladať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, poskytne osobné údaje tretím osobám iba s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby alebo ak je to stanovené v týchto pravidlách alebo ak mu to ukladá všeobecne záväzný právny predpis. Osobné údaje dotknutej osoby nebude sprístupňovať verejnosti bez predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby, ak tak nestanovia tieto pravidlá, nepredpokladá, ani jej nie je zrejmé, že sa uskutoční prenos osobných údajov do tretích krajín. Dotknutá osoba zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Dotknutá osoba zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bola organizátorom oboznámená s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že jej boli známe všetky potrebné informácie zo strany organizátora podľa zákona o ochrane osobných údajov. Organizátor ďalej vyhlasuje a dotknutá osoba potvrdzuje, že bola oboznámená o všetkých svojich právach, ktoré sú stanovené zákonom o ochrane osobných údajov a o možnosti ich využitia. Dotknutá osoba taktiež vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže, pričom súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať. Výherca ako dotknutá osoba udeľuje podpisom platného kupónu svoj písomný súhlas na bezplatné poskytnutie alebo zverejnenie svojich osobných údajov organizátorom súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko na propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže a propagáciou organizátora a jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.
Výherca udeľuje podpisom platného kupónu taktiež svoj písomný súhlas s vytvorením, použitím a zverejnením jeho podobizne, iných obrazových alebo zvukových záznamov týkajúce sa výhercu na účely podľa predchádzajúcej vety v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

11. Oficiálne pravidlá
Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s jej oficiálnymi pravidlami na internetovej stránke organizátora Obchodné centrum TULIP. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.

 

© Obchodné centrum TULIP CENTER MARTIN 2017